Zobrazit navigaci

O nás

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec provozuje domovy seniorů v Českých Velenicích, Dačicích, Jindřichově Hradci a Třeboni. Chráněná bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením máme v Jindřichově Hradci, Lišově, Lomnici nad Lužnicí a Třeboni. Domov,  týdenní a denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením je v Jindřichově Hradci.  

Při poskytování služeb dbáme na zachování přirozených vztahových sítí, respektujeme práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Je samostatná příspěvková organizace Jihočeského kraje. 

Organizace je zřízena Jihočeským krajem na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Sociální služby poskytujeme dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a souvisejících standardů sociální péče. 

Zřizovací listinu organizace schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 704/2002/ZK dne 17. 12. 2002 s účinností od 1. 1. 2003. Organizace je zřízena jako samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek se správní subjektivitou. Organizace je příjemcem dotací na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje. Hlavními zdroji pro pokrytí nákladů na poskytované sociální služby jsou úhrady od uživatelů služeb, dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a příspěvek na provoz od zřizovatele - Jihočeského kraje.


Sídlo organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec 

Statutární zástupce: Ing. Mgr. Radka Vegrichtová

Datová schránka: 5kfkg7z

IČ: 75011191

DIČ: CZ75011191

Bankovní účty

Běžný účet: 220196017/0300

Depozitní účet: 220198194/0300 

Účet rezervního fondu: 220198215/0300


Střediska

Sociální služby Česká, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec 

Chráněné bydlení Naplno, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec

Domov seniorů Jindřichův Hradec, Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec

Domov seniorů Třeboň, Daskabát 306, 379 01 Třeboň I

Domov seniorů Dačice, Antonínská 101, 380 01 Dačice 

Domov seniorů České Velenice, Vitorazská 54 a 55, 378 10 České Velenice


Registr poskytovatelů sociálních služeb


Veřejné zakázky

Výběrová řízení na veřejné zakázky nad 400 000 Kč bez DPH jsou ohlašována na www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskyKraj

Na tomto profilu zadavatele jsou zveřejňovány také výsledky výběrových řízení na zakázky od 100 000 Kč do 400 000 Kč bez DPH.


Registr smluv

V registru smluv https://smlouvy.gov.cz/ jsou zveřejňovány všechny smlouvy a objednávky nad 50 000 Kč bez DPH.


Žádosti o informace a další podání

Žádosti o informace, stížnosti, návrhy, podněty a další podání zasílejte na adresu organizace nebo využijte kontaktní formulář.

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Česká 1175

377 01 Jindřichův Hradec


Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí organizace (odmítnutí zájemce o sociální službu, odpověď na stížnost apod.) lze podat písemně na adresu zřizovatele. Lhůta není stanovena.

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

370 01 České Budějovice


Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech


Úhrady za poskytování informací

Pořízení listiny A4 černobíle: 2 Kč/strana

Pořízení listiny A4 barevně: 4 Kč/strana

Poštovní služby: dle sazebníku České pošty, a. s.

Vyhledávání informací:  300 Kč/hod


Dokumenty