Centrum sociálních služeb
Jindřichův Hradec

foto budova Centra Sociálních Služeb Jindřichův Hradec

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří­stupu k informací­m ve znění­ pozdější­ch předpisů.

 1. Název

  Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

 2. Důvod a způsob založení

  Organizace je zřízena Jihočeským krajem na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů 
  a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
  Zřizovací listinu organizace schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 704/2002/ZK dne 17. 12. 2002 s účinností od 1. 1. 2003.
  Organizace je zřízena jako samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek správní subjektivitou.
  Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.

 3. Organizační struktura

  Viz sekce "Organizační řád" a "Organizační schéma".

 4. Kontaktní spojení

  Kontaktní poštovní adresy jsou shodné s adresami pro osobní návštěvu:
  Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
  Sociální služby Česká, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
  Chráněné bydlení Naplno, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
  Domov seniorů Jindřichův Hradec, Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec
  Domov seniorů Třeboň, Daskabát 306, 379 01 Třeboň II
  Domov seniorů Dačice, Antonínská 101, 380 01 Dačice II
  Domov seniorů České Velenice, Vitorazská 54 a 55, 378 10 České Velenice

  Telefonní spojení:

  Organizace Ředitelka Telefon
  (Fax)
  Mobil Ústředna
  CSS J Hradec Ing. Mgr. Radka Vegrichtová 384 361 569 603 524 203 384 397 709
   
  Zařízení
  (středisko)
  Vedoucí Telefon Mobil Ústředna

  Sociální služby Česká

   

  384 385 397

  777 061 175

  384 397 709

  ChB Naplno

  Mgr. Aleš Adamec

  384 389 018

  737 236 929

  384 389 004

  DS J. Hradec

  Mgr. Radka Stejskalová

  384 321 687

  723 538 855

  384 322 067

  DS Třeboň

  Bc. Dana Šuranská

  384 721 241

  602 879 448

  384 721 152

  DS Č. Velenice

  Mgr. Kamila Večeřová

  380 130 110

  602393 244

  384 794 381

  DS Dačice

  Mgr. Stanislava Šenkyplová

  384 495 122

  728 728 122

  384 496 477

  Adresy internetových stránek a elektronického spojení:

  Organizace Webové stánky E - mail

  CSS J Hradec

  www.cssjh.cz

  reditel@cssjh.cz

   
  Zařízení
  (středisko)
  Webové stánky E - mail

  Sociální služby Česká

  www.sscjh.cz

  vedouci@sscjh.cz

  ChB Naplno

  www.chbnaplno.cz

  vedouci@chbnaplno.cz

  DS J. Hradec

  www.dsjh.cz

  vedouci@dsjh.cz

  DS Třeboň

  www.dstrebon.cz

  vedouci@dstrebon.cz

  DS Č. Velenice

  www.dsvelenice.cz

  vedouci@dsvelenice.cz

  DS Dačice

  www.dsdacice.cz

  vedouci@dsdacice.cz

  Identifikátor datové schránky (ID): 5kfkg7z

 5. Případné platby lze poukázat:
   
  Číslo účtu/
  kód banky
  Název účtu Druh plateb

  220196017/0300

  běžný účet

  úhrady nájmů a základních služeb, příspěvky na péči klientům, přímé platby úhrad za pobyt a stravu, platby od zdravotních pojišťoven,
  dotace a příspěvky na provoz, přeplatky zúhrad dodavatelům, plnění za pojistné události, úhrady za prodej majetku a vlastních výrobků, úhrady pohledávek, úhrady za stravné, případně telefonní hovory cizích osob

  220198194/0300

  depozitní účet

  úhrady důchodů klientů hromadným seznamem, soukromé platby klientům

  220198215/0300

  účet rezervního fondu

  dary poskytnuté organizaci


   
 6. Identifikační číslo (IČ)

  Identifikační číslo Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec je: 75011191
   
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

  Daňové identifikační čísloC entra sociálních služeb Jindřichův Hradec je: CZ75011191. 

 8. Dokumenty
   
  • Zřizovací listina – viz sekce "Zřizovací listina" (zde je zveřejněno úplné znění Zřizovací listiny organizace k 1. 1. daného roku)
  • Organizační řád – viz sekce "Organizační řád" a sekce "Organizační schéma"
  • Rozpočet za uplynulý rok – viz sekce "Výroční zprávy"
  • Schválený rozpočet na tento rok a rozpočtový výhled (v tis. Kč): viz záložka "hospodaření"
    
 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace můžete podat písemně na adresu:
  Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
  Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
  případně osobně v době 7.30 – 14.30 hod. na stejné adrese, 1. patro, č. dveří 207
  Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím

 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podávat osobně nebo písemně na adresu organizace nebo na adresy jednotlivých pobytových zařízení uvedených v bodě 4.

 11. Opravné prostředky

  Opravný prostředek proti rozhodnutí organizace (odmítnutí zájemce o sociální službu, odpověď na stížnost apod.) lze podat písemně na adresu zřizovatele:
  Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
  Lhůta není stanovena.

 12. Formuláře

  Žádosti o poskytnutí sociální služby – viz webové stánky pobytových zařízení uvedených v bodě 4.

 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Návody pro řešení životních situací lze nalézt na:
  www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-259637.aspx, nebo
  portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

 14. Předpisy

  Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:
  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
  Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace na stránkách Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím níže uvedeného odkazu:
  www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx

 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Úkon / Kč
  1. Pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně *1) / 2,00
  2. Pořízení listiny A4 barevně, jednostranně *1) / 4,00
  3. Pořízení technického nosiče dat (1 ks)
      CD-ROM / 12,00
  4. Náklady na poštovní služby při odesílání 50 a více listů
      Dle skutečnosti
  5. Hodinová sazba na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací / 300,00

  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
  nebylo přijato

 16. Licenční smlouvy

  Vzory licenčních smluv: nejsou.
  Výhradní licence: nebyly dosud poskytnuty.

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy jsou zveřejněny zde

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím:

  1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

   0/0

  2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

   0

  3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil vsouvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

   nejsou
  4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

   nejsou

  5. Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

   0

  6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

   nejsou